NOTICE

작성자 ​  PPSOLN

인천진산과학고 직업 체험 및 탐방(17.11.17)

날짜   2016-10-26
첨부파일 : 

인천진산과학고 직업 체험 및 탐방

 

- 일시: 2017.11.17(금) (11:00~)

 

- 내용: 회사 방문 및 직업 체험, GPS 원리 설명, 회사 개요 및 개발 기술 소개, 질의응답 등

PP-Solution | 606 Seobusaet-gil #A-2409, Seoul 08504, South Korea  |  Tel. +82.2.6925.1516   Fax. +82.2.6455.4305   

E-mail. ppsoln@ppsoln.com

 

COPYRIGHT© PPSOLN ALL RIGHTS RESERVED